ODLUKA O DODJELI UGOVORA ZA NABAVU ROBE: AUTOKLAV ZA DEKONTAMINACIJU MEDICINSKOG OTPADA, PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA