ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG POSTUPKA -REDOVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE ANESTEZIOLOŠKIH APARATA „DRÄGER MEDICAL“.