POSEBNA ODLUKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MEDICINSKE OP LAMPE PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA