ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU – POTROŠNJA MATERIJALA ZA POTREBA LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU I CITOLOGIJU PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA