ODLUKA I OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU USLUGA – IDEJNI PROJEKT ZA CENTAR ZA DIJALIZU PUTEM IZRAVNOG SPORAZUMA